Video

Giải Vàng thể loại Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số được trao cho 4 tác phẩm, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm có 4 tác phẩm đạt giải.