Video

Tại kỳ LHTHTQ lần thứ 39, giải Bạc thể loại Chương trình Truyền hình tiếng dân tộc thiếu số được trao cho 7 tác phẩm, thể loại Chương trình Đối thoại - Tọa đàm có 3 tác phẩm nhận giải Bạc.