Video

Là đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 38, bên cạnh công tác phối hợp chuẩn bị, Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng lựa chọn và hoàn thiện các tác phẩm dự thi. Trong khi đó, Đài PT-TH Phú Thọ chuẩn bị 7 tác phẩm tham dự LHTHTQ lần thứ 38 và kỳ vọng cao vào 2 tác phẩm phóng sự và phim tài liệu.