Tin tức

Dưới đây là những kỹ LHTTTQ được tổ chức thành công tại Hà Nội năm 1996, 1997, 2001, 2004, 2010

LHTHTQ tháng 1 năm 1996 tại Hà Nội

scan0021

 

scan0023

 

scan0022

 LHTHTQ 1997 tại Hà Nội

scan61

 

scan62

 

scan63

 

scan64

 

 

LHTHTQ lần thứ 20 năm 2001 tại Hà Nội

scan0013

 

scan0014

 

scan0016

 LHTHTQ lần thứ 23 năm 2004 tại Hà Nội

000002

 

000002_2

 

000003

 

000026

 LHTHTQ lần thứ 29 năm 2010 tại Hà Nội

0TL_6390

 

0TL_6391

 

0TL_6403

 

0TL_6407