Tin tức

Ảnh minh họa.

Các tác phẩm dự thi cần bám sát các chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; phản ánh các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá mới, trong xoá đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương. Đặc biệt tác phẩm năm nay cần chú ý đến các nội dung về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khắc phục khó khăn để khôi phục và phát triển kinh tế, dân sinh; đề tài về dân tộc, miền núi...