Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Liên hoan Truyền hình toàn quốc, cùng nhìn lại hình ảnh một số kỳ LHTHTQ những năm 90.
 Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1993:
1993

 

000009

 

000023

 

000027

 Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1996 tại Hà Nội:

scan0022

 

scan0023

  

Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1997 tại TP.HCM:

scan0029

 

scan0030

 

scan0027

 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc tháng 1 năm 1998 tại Hà Nội:

scan62

 

scan61

 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1999 tại Huế:

scan055

 

1999