Thông báo

Các đơn vị báo chí, truyền hình có thể sử dụng Logo chính thức dưới đây của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020 để phục vụ tác nghiệp:
Logo LHTHTQ40 tai VTV-01