Hướng dẫn kỹ thuật

Ảnh minh họa.

Sau khi dựng xong chương trình, kỹ thuật viên kết xuất video (export timeline) chương trình ra file với một định dạng và đặt tên file theo qui định sau:

TENDONVI_THELOAI_TENTACPHAM .MPG

-   Tên đơn vị là Tên đăng nhập do Ban Tổ chức cấp cho các đơn vị.

-   Tên thể loại viết tắt theo mục quy định dưới đây:

12

 

-   Tên file: Tiếng Việt không gõ dấu, viết liền, có thể viết tắt.

-   [.MPG] là phần mở rộng của file, khi export sẽ được phần mềm tự động tạo ra.

Ví dụ: Đài PT-TH Hà Nội gửi thể loại Phóng sự và có 2 phóng sự dự thi PTTHHANOI_PHONGSU_HANOIRONGBAY.MPG PTTHHANOI_PHONGSU_ANTOANGIAOTHONG.MPG