Hội thảo, diễn đàn tại LHTHTQ

Đây là một trong bốn bài thuyết trình tại Hội thảo "Mạng xã hội và Truyền hình" diễn ra vào sáng ngày 20/12 trong khuôn khổ LHTHTQ 38.
screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3
 
screen shot 2018-12-21 at 3
 
 
screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3
screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3

 

screen shot 2018-12-21 at 3