Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Tự soi để sáng hơn

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

Người thực hiện : Lê Quang Nuôi, Trần Đình Hiền, Trần Đoàn Nhung, Nguyễn Trọng Huy và ekip

Thời lượng : 59.21 phút

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt sửa sai trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những năm qua, công tác xây dựng Đảng tại thành phố Đà Nẵng được các cấp ủy Đảng tập trung triển khai đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận lớn trong toàn Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, trước những thách thức gay gắt trong tình hình mới, nhất là khi nạn tham nhũng trên cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay không chỉ là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên mà còn vô cùng cấp bách đối với thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên phải thật tâm soi mình vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra, đồng thời kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tự kiểm điểm, khắc phục với tinh thần “Tự soi – Tự sửa”, góp phần giữ gìn cho Đảng ta thật trong sạch, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.