Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Người Mông Yên Bái làm du lịch

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái

Người thực hiện : A Chua - Giàng Dủ - Nguyễn Hoàng

Thời lượng : 23.33 phút

“ Người Mông Yên Bái làm du lịch” là chương trình Văn hóa du lịch giới thiệu về cách làm du lịch của người Mông trên đại bàn tỉnh Yên Bái gắn với việc gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc Văn hóa dân tộc. Người Mông ở Yên Bái trước đây chủ yếu trồng cây thuốc và làm ruộng nương cuộc sống lạc hậu, khó khăn vất vả luôn trông chờ những chích sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên những năm gần tư duy , cách nghĩ, cách làm của người Mông Yên Bái đã có nhiều đổi thay thể hiện qua việc tập chung phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Một trong những cách người Mông trọn để thoát nghèo đó là làm du lịch.