Các kỳ liên hoan trước

Năm 2020, Ninh Bình sẽ nơi diễn ra ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình.